28 กุมภาพันธ์ 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์

17 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562 (แก้ไขระเบียบวาระ)

14 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562

14 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

14 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

14 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

17 มกราคม 2563

รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

27 ธันวาคม 2562

แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย

18 ธันวาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

22 พฤศจิกายน 2562

แจ้งการหยุดการผลิตโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2

19 พฤศจิกายน 2562

การกำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

06 พฤศจิกายน 2562

การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง แทนกรรมการที่ลาออก