01 ธันวาคม 2563

แจ้งการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงงานผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์แห่งที่ 2

06 พฤศจิกายน 2563

การกำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

06 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

06 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

06 พฤศจิกายน 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

21 ตุลาคม 2563

การแต่งตั้งประธานกรรมการ

30 กันยายน 2563

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

25 กันยายน 2563

แจ้งกรณีบริษัทถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง

19 สิงหาคม 2563

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

05 สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

05 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

05 สิงหาคม 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)