06 พฤศจิกายน 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

02 พฤศจิกายน 2561

การกำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

01 ตุลาคม 2561

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

01 ตุลาคม 2561

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

28 กันยายน 2561

แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการประเมินระบบควบคุมภายใน และการปรับปรุงขั้นตอนและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและการบริหารสินค้าคงคลัง

07 กันยายน 2561

สรุปความเห็นและประเด็นที่ตรวจพบเกี่ยวกับการประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯ

15 สิงหาคม 2561

ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการในงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส 2/2561

09 สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไขความเห็นผู้สอบบัญชี)

08 สิงหาคม 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

08 สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

08 สิงหาคม 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

31 กรกฎาคม 2561

ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาที่ตรวจพบในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ