21 ตุลาคม 2562

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

01 ตุลาคม 2562

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

12 กันยายน 2562

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข template)

11 กันยายน 2562

แต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

11 กันยายน 2562

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

06 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

06 สิงหาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

06 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

25 กรกฎาคม 2562

รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

01 กรกฎาคม 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ GGC

28 มิถุนายน 2562

แจ้งการดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

12 มิถุนายน 2562

แต่งตั้งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ