ศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายขจร ศรีชวโนทัย

นายขจร ศรีชวโนทัย

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน