ศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน