บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีนโยบาย มีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะรับฟังต่อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียน อันเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ หรือการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะมาจากบุคลากรภายในองค์กร หรือจากบุคคลภายนอก

Whistleblower Form

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ผู้ร้องเรียน) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ จากการแจ้งข้อร้องเรียนในครั้งนี้หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อประโยชน์การตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเท็จจริง และจะได้รับการปกป้องไว้เป็นความลับตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องแจ้งหรือรายงานข้อมูลที่เป็นความจริง และมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอ


ข้อมูลการร้องเรียน


โปรดเลือกหัวข้อการร้องเรียน*

เรื่องร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น