บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: +66 (0) 2558-7395, +66 (0) 2558-7345

โทรสาร: +66 (0) 2558-7301

อีเมล: ir@ggcplc.com

คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับบริษัท