นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ


อายุ: 66 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559
 • 21 มีนาคม 2560 (ต่อวาระครั้งที่ 1)
 • 5 มิถุนายน 2563 (ต่อวาระครั้งที่ 2)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท. 3)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (บรอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD, สหพันธรัฐสวิส (2555)
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156
 • โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านกำกับดูแลบัญชี การเงิน และการธนาคาร รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : 5 แห่ง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง) และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • คณะอนุกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • กรรมการ ARYU International Hospital สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2562 - 2564

  กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด (ในกลุ่มบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป)

 • 2564

  กรมมการ บริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน)

 • 2562 - 2564

  อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 • 2559 - 2564

  กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม

 • 2563 - 2564

  กรรมการการเงินและการจัดการทรัพย์สิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 • 2562

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับกิจการที่ดี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

 • 2560 - 2562

  กรรมการอิสระ บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด (ในกลุ่มบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป)


จำนวนการถือหุ้น
 • โดยคู่สมรส 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0019538 ณ วันที่ 15 มกราคม 2566

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี