GGC สนับสนุน โรงเรียนบ้านพยูน ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ “ทิ้งแบบหมุนเวียน…เพื่อเปลี่ยนโลก”

16 November 2021

หน่วยงาน G-CC-SB ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพยูน จ.ระยอง จัดทำคลิปวิดีโอ “ทิ้งแบบหมุนเวียน… เพื่อเปลี่ยนโลก” ประกวดในโครงการ ThinkCycle Bank เพื่อเผยแพร่ให้กับนักเรียนในเครือข่ายโครงการ ThinkCycle Bank ให้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิล และขยะประเภทอื่นๆได้อย่างถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของขยะรีไซเคิล

โดยผลงานคลิปวิดีโอดังกล่าวของโรงเรียนบ้านพยูน ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับชั้นประถมศึกษา รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ซึ่งคลิปวีดีโอดังกล่าวจะนำไปเป็นต้นแบบ และองค์ความรู้ใช้ในโครงการฯต่อไป

โครงการธนาคาร ทิ้ง-ไซเคิล หรือ ThinkCycle Bank เป็นความร่วมมือระหว่าง GC Group และมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการในรูปแบบธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขยะในประเทศ ภายใต้แนวคิด “ทิ้งแบบหมุนเวียน...เพื่อเปลี่ยนโลก” โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บและคัดแยกขยะที่ถูกต้องเพื่อสามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยเริ่มต้นจากในครัวเรือนและที่โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ตลอดจนสร้างนิสัยการออมผ่านการฝากธนาคารขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น โดย GGC ได้สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนบ้านพยูน จ.ระยอง และโรงเรียนบ้านเขาซก จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

SCAN QR CODE รับชม VDO