GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ประจำปี 2564

16 November 2021

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดซอยคีรี จังหวัดระยอง ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมีตัวแทนพนักงาน CSR Officer จากหน่วยงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร (G-CC-SB) เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีและร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

การจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางป้องกันตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

สำหรับยอดเงินทำบุญ “งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564”
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,372,663.75 บาท