GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ประจำปี 2564

16 November 2021

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC และ GC Group ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยมีนายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร GC Group และชาวชุมชนหนองแฟบ สำนักมะม่วง และบ้านบนเนิน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ วัดทักขิณาราม (วัดหนองแฟบ) จังหวัดระยอง

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของบริษัทฯ ในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 จึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของผู้บริหารและพนักงาน GC Group ที่ได้ร่วมสืบสานพุทธศาสนา และสนับสนุนช่วยชุมชน ร่วมกันทำประโยชน์สุขสู่สังคม

สำหรับยอดเงินทำบุญ “งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564”
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,329,758.89 บาท