GGC ร่วมกับ GC Group เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2564

23 December 2021

23 ธันวาคม 2564 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับ GC Group เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปี 2564 ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) จังหวัดระยอง โดยมี นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร GC Group เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ สำหรับพีธีทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ นับเป็นประเพณีที่ GGC และ GC Group ได้ปฎิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงคลวิทยา อีกทั้งยังเป็นโอกาส อันดีที่ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชน ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ ตลอดจนสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมต่อไป