คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมอบรม Train The Trainer ในหลักสูตร TOPSA กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย

12 May 2022

20220513-185232-4.jpg

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร GGC ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม Train The Trainer ในการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผลิตปาล์มน้ำมันของไทยอย่างยั่งยืน (Thailand Oil Palm Smallholder Academy หรือ TOPSA)" แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย ในโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate –friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand หรือ SCPOPP) ณ โรงแรม Krabi Tipa Resort และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จังหวัดกระบี่

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมหลักสูตร TOPSA อย่างต่อเนื่องของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยอบรมในหัวข้อกสิกรรม (Agriculture) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและเห็นความสำคัญของปาล์มน้ำมัน เข้าใจพฤกษศาสตร์ของปาล์มน้ำมัน และสามารถเลือกใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการทำลายธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่จริงเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้งานในแปลงสาธิตการปลูกปาล์มน้ำมัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรให้ข้อมูลคำแนะนำ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และนำองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติในสวนปาล์มของตน เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นและ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วย