GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2565

20 June 2022

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ นายวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ นางสาววัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานการเงินและบัญชี และนายเอกพงศ์ โกวิทกูลไกร ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวางแผนและจัดหาวัตถุดิบ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2565 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมAnalyst Meeting เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

KEY HIGHLIGHTS

Finance Performance

 • ผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งหมด 7,316 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 47%และมี Adjusted EBITDA จำนวน 466 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155% จากไตรมาส 1/2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบจาก Stock Gain & NRVจำนวน 246 ล้านบาท ส่งผลให้ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 487 ล้านบาท (0.48 บาท/หุ้น) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 จำนวน 393 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 418%

โครงการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

 • GGC ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผลิตปาล์มน้ำมันของไทยอย่างยั่งยืน (Thailand Oil Palm Smallholder Academy หรือ TOPSA) แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand หรือ SCPOPP) เพื่อส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐาน RSPO (Round table on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตร TOPSA ประกอบไปด้วย 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการกลุ่ม กสิกรรม สิ่งแวดล้อม และสังคม
 • การอบรมเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 ปัจจุบันมีเกษตรกร 49 คน เป็นวิทยากรในโครงการฯ และเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน 1,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการ SCPOPP

Market Situation

เมทิลเอสเทอร์
 • ราคา CPO ปรับตัวสูงขึ้น 17% จากไตรมาสก่อนจากการส่งออกที่มากขึ้นที่ประเทศจีนและอินเดียมีการนำเข้าน้ำมันปาล์ม มาใช้ทดแทนน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันที่ไม่สามารถส่งออกได้ เนื่องจากภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น ทำให้โรงสกัดในประเทศมีการส่งออกเป็นจำนวนมาก
 • ปริมาณสต็อกปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 196,000 ตัน จากที่ระดับ 173,000 ตัน (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4/2564 เป็นผลจากเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด)
 • ประกาศมติจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) สำหรับการปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซล จาก B7, B10 และ B20 ลดมาอยู่ที่ B7 ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 และเหลือ B5 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ส่งผลทำให้สถานการณ์ความต้องการใช้เมทิลเอสเทอร์โดยรวมของประเทศลดลง

แฟตตี้แอลกอฮอล์

 • ราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO-MPOB) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 30% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันปาล์ม ที่รวมถึงแฟตตี้แอลกอฮอล์และกลีเซอรีนในอินโดนีเซีย และสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันพืชเกษตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น
 • ด้านความต้องการแฟตตี้แอลกอฮอล์ในไตรมาส 1/2565 ปรับตัวลดลง เนื่องจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ทำให้ผู้ผลิตชะลอการซื้อ เพื่อดูแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ
 • อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ ยังคงมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องในช่วง COVID-19 เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดภายในครัวเรือนต่างๆ

กลีเซอรีน

 • ราคากลีเซอรีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 9% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากอุปทานที่มีจำกัดจากการผลิตไบโอดีเซลที่ปรับลดลง ในขณะที่ยังมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์พวกสารให้ความชุ่มชื้น เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสุขอนามัย รวมถึงเป็นส่วนประกอบของครีมและโลชั่น

Nakhonsawan Biocomplex

 • โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างโครงการได้เสร็จสมบูรณ์ 100% และได้เริ่มมีการหีบอ้อย ทดสอบระบบและเครื่องจักรบางส่วนแล้ว รวมถึงได้มีการวางแผนกลยุทธด้านการผลิตและการตลาด ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงฤดูหีบอ้อยตามแผนที่วางไว้
 • โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 2 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างทั้งในส่วนของโรงงาน GGC และ Natureworks เป็นที่เรียบร้อย โดยหลังจากนี้เข้าสู่กระบวนการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน