GGC รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะภาคเอกชนผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าชุมชน

20 June 2022

นายวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าชุมชน ในงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” จัดโดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องไดมอนด์ฮอล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พันธมิตรภาครัฐ ได้แก่ กรมป่าไม้ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตลอดจนภาคประชาชน ดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant &Protect” ในพื้นที่ป่าชุมชน ตำบลบ้านสหกรณ์นิคม จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในภาคีภาคเอกชนสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนต่อไป