MD GGC ร่วมงานเสวนา Business Forum ครั้งที่ 2 “เส้นทางสู่การยกระดับตลาดปาล์มน้ำมันยั่งยืนในประเทศไทย”

20 June 2022

(31 พฤษภาคม 2565) นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความรับผิดชอบร่วมกัน…หนทางสู่ความยั่งยืนทั้งห่วงโซ่จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ในงาน Business Forum ครั้งที่ 2 “เส้นทางสู่การยกระดับตลาดปาล์มน้ำมันยั่งยืนในประเทศไทย” จัดขึ้นโดยองค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน (RSPO) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Sustainable and Climate – Friendly PalmOil Production and Procurement หรือ SCPOPP) โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

โดยนายไพโรจน์ ได้รับเชิญให้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความรับผิดชอบร่วมกัน…หนทางสู่ความยั่งยืนทั้งห่วงโซ่จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความสำคัญของเกษตรกร ผู้ผลิต ภาคเอกชนและผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย สามารถเข้าถึงมาตรการฐานการรับรองระดับโลก เพื่อยกระดับน้ำมันปาล์มไทยสู่วิถีที่ยั่งยืน