GGC ร่วมกับพันธมิตรดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15 July 2022

นายวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร GGC ผู้บริหารและผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ ชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม ร่วมโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” โดยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กว่า 4,000 ต้น บนแปลงปลูกขนาด 20 ไร่ ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันในการสนับสนุน ด้วยการ “ระดมทุนปลูกต้นไม้ใหม่ให้ได้ป่า” และ “ร่วมปกป้องผืนป่าด้วยกลไกธรรมาภิบาล” โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและติดตามการเติบโตของป่าผ่านแอปพลิเคชัน “Care the Wild”

ด้วยเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะบริษัทแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นสนับสนุนการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ GGC จึงเข้าร่วมโครงการฯ โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปลูกป่าในโครงการดังกล่าว การร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้ชาวชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม จะดำเนินการบริหารจัดการดูแลเป็นระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แปลงปลูกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าอย่างแท้จริง