GGC คว้า 2 รางวัล “ธงขาวดาวเขียวและธงขาวดาวทอง ประจำปี 2564”

08 August 2022

นายทศพร เพียรชอบ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานปฏิบัติการ เป็นตัวแทนผู้บริหารของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ขึ้นรับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวทอง) และนายพิชัย สิงห์คำป้อง ผู้จัดการส่วน หน่วยงานผลิตที่ 1 ขึ้นรับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) จากนายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานปฏิบัติการ 3 ในงาน "พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564” ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รางวัลธงขาว-ดาวทอง (Gold Star Award) มอบให้กับสถานประกอบการที่มีการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนับจากปีที่มีการประเมินตั้งแต่ปี 2556-2564 โดยปีนี้ GGC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัลธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) มอบให้กับสถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดย GGC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า GGC ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ ภาคประชาชน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีกด้วย