GGC ร่วม “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model กับภาคธุรกิจไทย TBCSD เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน”

08 August 2022

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “ภาคธุรกิจไทย TBCSD นำงานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สู่สังคมคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022) การเสวนาดังกล่าวจัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development หรือ TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute หรือ TEI) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงได้เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตามหลักการ BCG Economy Model

การเสวนาเรื่อง“ภาคธุรกิจไทย TBCSD นำงานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG สู่สังคมคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน”ได้มีการนำเสนอข้อมูลในหัวข้อภาคธุรกิจไทยกับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy : BCG) นำเสนอข้อมูลโดยผู้บริหารจาก 3 หน่วยงานที่เป็นองค์กรสมาชิก TBCSD ซึ่งทุกหน่วยงานได้มีการดำเนินงานธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว อันสอดคล้องตามวาระแห่งชาติ BCG Model

โดยนายไพโรจน์ ได้นำเสนอข้อมูลแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต และเป็นองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ (1) Strengthen BAU สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถในการผลิต บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (2) Growth Portfolio เติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ มุ่งหน้าสู่ธุรกิจ High Value Products (3) Sustainability Development การสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจบนรากฐานความยั่งยืนที่อ้างอิงแนวปฏิบัติสากล ซึ่งการดำเนินธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ของ GGC มีความพร้อมและเป็นผู้นำในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ของประเทศไทยและส่งเสริมนโยบายระดับประเทศ (BCG Model) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ทั้ง 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมกัน