คณะผู้บริหาร GGC นำเสนอทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรระยะยาวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

02 September 2022

(20 สิงหาคม 2565) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC นำโดยนายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเสนอทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2573) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยมี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องราชาวดี อาคารกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ ชั้น 2 ราชพฤกษ์คลับ

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะยาว 10 ปี และแผนธุรกิจระยะ 5 ปี อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาแนวโน้มธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โอกาสเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของบริษัทฯ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ แสวงหาโอกาสในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกระแสการเติบโตของธุรกิจโลก และพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนสู่การเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล