MD GGC พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ในงาน “Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE”

02 September 2022

(26 สิงหาคม 2565) นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกัมพล ชัยกิจโกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ นายวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ นางสาววัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานการเงินและบัญชี และนายเอกพงศ์ โกวิทกูลไกร ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานวางแผนและจัดหาวัตถุดิบ ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ในงาน “Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE” ชูศักยภาพบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวและฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

งาน Thailand Focus เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกได้รับฟังยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและชี้โอกาสใหม่ในการลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนกว่า 120 บริษัท เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ลงทุนสถาบัน