GGC ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

09 September 2022

(6 กันยายน 2565) นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันใน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมา ภิบาลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 6 กันยายนของทุกปี สำหรับกิจกรรมในปี 2565 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” เน้นชู ผู้นำ คือ บุคคลคนสำคัญที่สุดที่มีบทบาทในการปราบคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ต้องกล้าตัดสินใจ กล้าทำเป็นตัวอย่าง สร้างความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชันในทุกที่ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นมาร่วมกันต้านโกงและปราบโกงไปด้วยกัน