GGC คว้ารางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับสูงสุด

04 October 2022

(วันที่ 4 ตุลาคม 2565) นายกัมพล ชัยกิจโกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฎิบัติการที่เป็นเลิศ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เป็นตัวแทนผู้บริหารรับโล่รางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory plus Social Value: Eco Factory +SV) ในระดับ Gold Plus หรือ ระดับสูงสุด ประจำปี 2565 จากนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ที่บริษัทฯ ได้รับนั้น แสดงถึงการดำเนินงานที่คำนึงถึง มิติความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรภายในโรงงานให้มีกระบวนการ มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย อันนำไปสู่เป้าหมายการเป็นเมืองหน้าอยู่คู่อุตสาหกรรม