คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตาม โครงการ “การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (SCPOPP)

07 October 2022

(วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2565) นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข Senior Vice President บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (SCPOPP) ระยะที่ 2 ณ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด จังหวัดพังงา และ บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด จังหวัดกระบี่

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารได้ติดตามการดำเนินงานโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SCPOPP) พร้อมทั้งพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับผู้บริหาร โรงสกัดน้ำมันปาล์ม ตลอดจนร่วมชมแปลงสาธิตการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Train The Trainer จากโครงการ SCPOPP ระยะที่ 1 เป็นผู้ให้ความรู้แก่เกษตรกรได้มีความเข้าใจและนำองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติในสวนปาล์มของตนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการและตัวแทนเกษตรกรและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2 ต่อไป