GGC คว้าคะแนน “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

31 October 2022

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC คว้าคะแนน “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 96 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนการบริหารองค์กรที่โปร่งใส ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

จากการจัดอันดับในโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการใน การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไทย โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ในขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียนก็สามารถนำผลการศึกษาตามโครงการดังกล่าว ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปได้ ทั้งนี้ข้อมูลผลประเมิน CGR ยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย