GGC Green Virtual Run 2022 สนับสนุนงบประมาณในโครงการต้นไม้เพื่อเรา

13 December 2022

(วันที่ 13 ธันวาคม 2565) นาย กฤษฎา ประเสริฐสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายปิยะ สุริย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินโครงการ GGC Green Virtual Run 2022 จำนวน 100,000 บาท ให้แก่นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์ รองผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อสนับสนุนในโครงการต้นไม้เพื่อเรา ณ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน คลองเตย กรุงเทพฯ

โครงการ GGC Green Virtual Run 2022 จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน GGC และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีเป้าหมายในการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นผ่านการบริจาคงบประมาณให้แก่โครงการต้นไม้เพื่อเรา ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2565 ผ่านรูปแบบ Virtual เดิน วิ่ง เป้าหมายระยะทางสะสมร่วมกัน 2,000 กิโลเมตร เพื่อพิชิตภาระกิจสีเขียว ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น โดยคิดเป็นงบประมาณบริจาค 100,000 บาท มอบให้แก่ โครงการต้นไม้เพื่อเรา โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดสามารถพิชิตภารกิจสีเขียวได้สำเร็จและมีระยะทางสะสมถึง 3,031 กิโลเมตร