GGC รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure ประจำปี 2022 จากสถาบันไทยพัฒน์

26 December 2022

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2022 รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) เป็นปีที่ 3 โดยมีนางบุษฎา สีมา ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลจากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ใน “พิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2022” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) พิจารณาและประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานขององค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักการสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งรางวัลดังกล่าวนอกจากจะสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะชนแล้ว ยังเป็นการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัล ในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ 12.6 ร่วมกัน โดยปัจจุบันประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) มีองค์กรสมาชิกจำนวน 135 ราย

การมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2022 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Sustainability Disclosure Award มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 56 แห่ง Sustainability Disclosure Recognition มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 43 แห่ง และ Sustainability Disclosure Acknowledgement มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ จำนวน 22 แห่ง ตามลำดับโดยพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 45% ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% และด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 20% ตามลำดับ