GGC ร่วมส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า เพื่อผลิต "สื่ออักษรเบรลล์" ให้ผู้พิการทางสายตา

23 January 2023

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะ ปีเก่า เพื่อผลิต "สื่ออักษรเบรลล์" ให้ผู้พิการทางสายตา โดยปฏิทินที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อไปยัง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

GGC สร้างโอกาสและสนับสนุนผู้พิการ โครงการดังกล่าวนอกจากจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้พิการแล้วนั้น ยังถือเป็นการใช้หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด