GGC Green Health Project ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

31 January 2023

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นางบุษฎา สีมา ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้แทนองค์กรมอบงบประมาณสนับสนุน โครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และพล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 ผู้แทนกองทัพเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 หน่วยงาน G-CC-BS ได้ร่วมเดินทางเพื่อส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนและส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการ Green Health Project แก่ทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน 150 แกลลอน และเจลแอลกอฮอล์ 150 ขวด มูลค่ากว่า 100,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้กับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โดยที่มาของโครงการฯ อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน (หรือโรคคอหอยพอก) จำนวนมาก พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ จึงทรงจัดตั้ง “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการโครงการในเบื้องต้น และจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ ผู้เป็นโรคขาดสารไอโอดีน อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของโครงการตามพระราชดำริฯ และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 สืบสานโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5