GGC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลักดัน Net Zero ในพื้นที่ EEC

16 August 2023

(16 สิงหาคม 2566) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือในการลดมลภาวะทางอากาศ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่อื่นๆ โดยมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมในพิธีลงนาม จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดาว เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอสซีจีซี จำกัด (มหาชน) เป็นเกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

การลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างความร่วมมือในการลดมลภาวะทางอากาศ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และพื้นที่อื่นๆ จัดเก็บ รวบรวม หรือตรวจวัดข้อมูลและจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Measurement and Reporting) ผลักดันการดำเนินการเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control) และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี 2065 โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือ คือ 1) แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม 2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 3) จัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนาที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน และ 4) ให้คำปรึกษาทางวิชาการหรือการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานทุกฝ่าย