คณะผู้บริหาร GGC นำเสนอทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรระยะยาวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

29 August 2023

(26 สิงหาคม 2566) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC นำโดยนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเสนอทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรระยะยาว (พ.ศ. 2567 - 2573) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 10/2566 เพื่อพิจารณา โดยมี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องราชาวดี อาคารกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ ชั้น 2 ราชพฤกษ์คลับ

GGC มีกระบวนการจัดทำทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะยาว 10 ปี และแผนธุรกิจระยะ 5 ปี อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาแนวโน้มธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โอกาสเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของ GGC เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน ที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ แสวงหาโอกาสในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกระแสการเติบโตของธุรกิจโลก และพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน สู่การเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล