GGC ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

07 September 2023

(6 กันยายน 2566) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ใน “วันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2566” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 6 กันยายนของทุกปี สำหรับกิจกรรมในปี 2566 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT? ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน” เน้นใช้หลักนิติธรรมที่เข้มแข็งในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับการ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบ เพื่อให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส และรวดเร็ว จะช่วยสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง และขจัดคอร์รัปชันให้หมดไป