GGC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิต เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้จากห้องเรียน สู่วิชาชีพในอนาคต

10 November 2023

(10 พฤศจิกายน 2566) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ต้อนคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายภาพรวมของกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดการและบริหารโรงงานของบริษัทฯ

การเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดสู่วิชาชีพต่อไปในอนาคต