GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน พัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

27 November 2023

(25 พฤศจิกายน 2566) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ดำเนินโครงการ GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกันเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในชุมชน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรม CSR ที่พนักงานนำเสนอในการพัฒนาชุมชน โดยหน่วยงานภาพลักษณ์องค์กรและกิจการเพื่อสังคม (G-CC-SB) จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานกับคนในชุมชน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้บริษัทฯ ได้นำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ทาสีกำแพง ซ่อมบำรุงประตูรั้ว และซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างโดยรอบพื้นที่ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานซ่อมบำรุงโรงผลิตที่ 2 (OE-EM-EM2) ในการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี