GGC Green Health Project ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

01 February 2024

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ส่งมอบสบู่เหลว ล้างมือ เจลและสเปร์ยแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการ Green Health Project แก่ทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน 200 แกลลอน เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ 1,500 ขวด มูลค่ากว่า 80,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้กับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน (หรือโรคคอหอยพอก) จำนวนมาก พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ จึงทรงจัดตั้ง “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการโครงการฯ ในเบื้องต้น และจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ ผู้เป็นโรคขาดสารไอโอดีน อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของโครงการตามพระราชดำริฯ และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 สืบสานโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6