กรรมการบริษัทเยี่ยมชมโรงงาน GKBI

13 March 2024

(7 มีนาคม 2567) นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เอทานอลและพลังงานไฟฟ้าชีวมวล พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด หรือ GKBI บริษัทร่วมทุนในกลุ่ม GGC โดยมีนายกัมพล ชัยกิจโกสีย์ กรรมการผู้จัดการ GKBI ให้การต้อนรับ ณ โรงงาน GKBI จังหวัดนครสวรรค์