GGC ลงนามความร่วมมือร่วมกับ บีไอจี โครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มบัญชีคาร์บอน” (Carbon Accounting Platform)

09 April 2024

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด หรือ GGC นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและร่วมมือ โครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มบัญชีคาร์บอน โดยมีคณะผู้บริหาร GGC, TEX และ บีไอจี เป็นเกียรติร่วมงาน ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 18 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร A กรุงเทพฯ

การลงนามบันทึกความเข้าใจและร่วมมือ โครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มบัญชีคาร์บอน” เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง GGC และ บีไอจี ในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการนำแพลตฟอร์มบัญชีคาร์บอนมาใช้ในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ตั้งแต่การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์องค์กร การปรับปรุง Portfolio ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงทิศทางการดำเนินการธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยอาศัยหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำให้ GGC เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยสร้างกำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ ยังมีบริษัทในกลุ่ม GGC คือบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด หรือ TEX ที่เข้าร่วมโครงการกับ บีไอจี อีกด้วย