GGC สวัสดีปีใหม่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

28 January 2022

คุณปานรดา วงศ์สุวรรณ รักษาการผู้จัดการส่วนหน่วยงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนผู้บริหาร บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และ คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2565