GGC ร่วมโครงการ “YOU เทิร์น” ระบบจัดการขยะพลาสติกและรีไซเคิลพลาสติก

28 March 2022

GGC ร่วมโครงการ “YOU เทิร์น” ของ GC GROUP บริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 หน่วยงาน G-CC-SB ได้อำนวยความสะดวกให้พนักงาน นำขวด PET และ HDPE ที่ใช้แล้ว ส่งมอบให้กับโครงการฯ โดยมีจุดส่งมอบที่ โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 GGC จ.ระยอง

สำหรับขยะพลาสติกในครั้งนี้จะถูกนำส่งต่อไปที่ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า เพื่อการจัดการอย่างเหมาะสมด้วยการนำกลับมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชนต่อไป

“YOU เทิร์น” ได้มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้เก็บ Data ที่เกี่ยวข้องในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว ตั้งแต่ประเภทของพลาสติก ปริมาณการจัดเก็บเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำ Data มาใช้ประโยชน์ต่อไป โดย YOU เทิร์น มีเป้าหมายสำคัญคือ การช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน