GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน ส่งต่อของมือสอง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

06 December 2022

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมส่งต่อของมือสอง (เครื่องอุปโภค บริโภค) ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยร่วมกับชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม และ ชมรมจิ๊ป ภาค 2 จ.ระยอง กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสายงาน OE และหน่วยงาน G-HC-PA ในการสนับสนุนและรวบรวมสิ่งของที่ส่งมอบ

กิจกรรม GGC ร่วมส่งต่อของมือสอง (เครื่องอุปโภค บริโภค) ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในชุมชน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรม CSR ที่พนักงานนำเสนอในการพัฒนาชุมชน โดยหน่วยงาน G-CC-SB จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานกับคนในชุมชน