โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

17 March 2023

(วันที่ 16 มีนาคม 2566) นางบุษฎา สีมา ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร เป็นผู้แทนผู้บริหาร GGC มอบเงินสนับสนุนให้กับผู้พิการ ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนผู้พิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ผู้พิการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม และเห็นศักยภาพในตนเองว่าสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง

ปี 2565 หน่วยงาน G-HC-HR และ G-CC-BS ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและเทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง คัดเลือกผู้พิการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้พิการที่ได้ผ่านการพิจารณา จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความบกพร่องพิการ ประเภทที่ 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จำนวน 2 ท่าน และ ประเภทที่ 2 ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ประเภทที่ 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ประเภทที่ 4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประเภทที่ 5 ทางสติปัญญา และประเภทที่ 6 ทางการเรียนรู้ จำนวน 1 ท่าน

GGC เชื่อว่า … “ การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการให้โอกาส ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ”