GGC ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

27 April 2023

GGC ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของชุมชนประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 23 เมษายน 2566 ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

โดยหน่วยงาน G-CC-BS ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อการเติบโตและพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน