GGC สานเสวนา ผู้บริหารพบชุมชน จ.ชลบุรี ประจำปี 2567

08 July 2024

(วันที่ 8 กรกฎาคม 2567) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC จัดโครงการสานเสวนา ผู้บริหารพบชุมชน ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จากหน่วยงานเทคโนโลยีการผลิต 2 (OE-PT-PT2) หน่วยงานภาพลักษ์องค์กรและกิจการเพื่อสังคม (G-CC-BS) หน่วยงานผลิต 2 (OE-OP-P2) หน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OE-OE-QSE) หน่วยงานจัดหาและบริหาร (G-HC-PA) และหน่วยงานพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (G-HC-DT) เข้าร่วมสานเสวนากับชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านบึงสามง่าม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การรายงานมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ชุมชมได้รับทราบและเข้าใจมากยิ่งขึ้น