ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ


อายุ: 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559
 • 15 มีนาคม 2559 ต่อวาระครั้งที่ 1
 • 2 เมษายน 2562 ต่อวาระครั้งที่ 2
 • 1 เมษายน 2565 ต่อวาระครั้งที่ 3

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • Ph.D. King’s College London (KCL) University of London สหราชอาณาจักร
 • LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL), University of London สหราชอาณาจักร
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 50 และ ปรอ. 20) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท. 9)
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI รุ่นที่ 12) สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการเงินการธนาคาร และกรรมการกฤษฎีกา
 • มีประสบการณ์ด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำตามหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย: 2 แห่ง
 • ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 3 แห่ง
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิ Pearl S. Buck (ประเทศไทย)
 • อนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2566

  อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


จำนวนการถือหุ้น
 • โดยคู่สมรส 15,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0014653 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี