นายสราวุธ เบญจกุล

นายสราวุธ เบญจกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


อายุ: 56 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 2 เมษายน 2564

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฏหมายธุรกิจ (LL.M.) University of Bristol สหราชอาณาจักร
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ (LL.M.) American University สหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J.) Howard University สหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
 • กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : 8 แห่ง
 • ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม
 • กรรมการเนติบัณฑิตยสภาและนายทะเบียน
 • นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประธานกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคารในคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560 - 2563

  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

 • 2556 - 2559

  เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 • 2549 - 2560

  รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม


จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี