พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


อายุ: 62 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 23 ธันวาคม 2563
 • 2 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36
 • ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.) รุ่นที่ 29
 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร SWAT ของ LA Sheriff สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรเทคนิคและยุทธวิธีการตอบโต้ฉับพลัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 329/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ
 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : 1 แห่ง
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ประสบการณ์การทำงาน
 • ตุลาคม 2562 - กันยายน 2565

  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 • ตุลาคม 2562 - กันยายน 2565

  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปทส.ตร.)

 • ตุลาคม 2562 - กันยายน 2565

  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.)

 • ตุลาคม 2562 - กันยายน 2565

  ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศพดส.ตร.)

 • ตุลาคม 2562 - กันยายน 2565

  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปก.ตร.)

 • ตุลาคม 2562 - กันยายน 2565

  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปอช.ตร.)

 • ตุลาคม 2562 - กันยายน 2565

  ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปอร.ตร.)

 • ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562

  จเรตำรวจแห่งชาติ


จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี