นายขจร ศรีชวโนทัย

นายขจร ศรีชวโนทัย

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


อายุ: 59 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 3 เมษายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาญาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 61
 • หลักสูตรนักบริหารพัฒนาชุมชนระดับสูง (นทส.) รุ่นที่ 26
 • หลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 107

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ไม่มี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ
 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
 • กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : 1
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประสบการณ์การทำงาน
 • 15 ธ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

  ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม

 • 2 พ.ย. 2560 - 14 ธ.ค. 2564

  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี