นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง


อายุ: 60 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 2 เมษายน 2564

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร. 13) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (วตท. 9) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 26) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน เกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติ การเงิน/การธนาคาร การบริหารจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การบริหารจัดการความเสี่ยง นวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์ การเมือง/การปกครอง การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : 4 แห่ง
 • กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • กรรมการ บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 • ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2562 - 2564

  กรรมการ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

 • 2561 - 2563

  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

 • 2537 - 2563

  กรรมการ บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด


จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี