พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


อายุ: 53 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 11 กันยายน 2562
 • 2 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโทความมั่นคงศึกษา (Defense Studies) มหาวิทยาลัย New South Wales, Australian Defense Force Academy ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าวกรอง สหพันธรัฐเยอรมนี
 • หลักสูตรความร่วมมือด้านความมั่นคงขั้นสูง Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Asia-Pacific Program for Senior National Security Officers (APPSNO) ประเทศสิงคโปร์
 • หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 285/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 18/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
 • กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : 1 แห่ง
 • นายทหารปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การทำงาน
 • พ.ย. 2566 – เม.ย. 2567

  กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • 2566

  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

 • 2562 - 2564

  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี