นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์

นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง


อายุ: 55 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 17 มกราคม 2567

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11/2561 (วพน. 11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Subsidiary Governance, Business and Legal Issues for Directors and Executives และ Transformative Leadership for Global Enterprise 2022, Director’s Legal Liabilities, Ethical Leadership for New Era และ High Performing Board & Board Effectiveness 2021 (In-house Programs จัดอบรมโดย GC)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors และหลักสูตร Risk Management for Directors ปี 2566 (จัดอบรมโดย GC ร่วมกับบริษัท อีวาย คอร์เปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (EY))

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 220/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในการบริหารบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการกลั่นปิโตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการกำหนดกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจ การตลาดและการขาย และการบริหารจัดการกิจการร่วมค้า
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเคมี การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
 • กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และการขาย กลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
 • กรรมการ Revolve Group Limited
 • กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
 • ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • 22 ก.พ. 2565 - 7 ก.พ. 2566

  ประธานกรรมการ บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด

 • 22 ก.พ. 2565 - 7 ก.พ. 2566

  ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด

 • 17 มี.ค. 2564 - มี.ค. 2566

  กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

 • 18 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2566

  กรรมการ บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด

 • 2 มิ.ย. 2560 - 1 ม.ค. 2566

  กรรมการ บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด

 • ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2565

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดพาณิชยกิจ และบริหารจัดการแผนการผลิต บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • 28 ต.ค. 2562 - 19 ต.ค. 2565

  กรรมการ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด

 • 27 ธ.ค. 2559 - 25 ส.ค. 2565

  กรรมการ บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

 • 29 ก.ย. 2563 - 28 มี.ค. 2565

  คณะกรรมการงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 27 ส.ค. 2561 - 2563

  คณะกรรมการสายงาน Industrial Excellence Center (IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • ต.ค. 2558 - ก.ย. 2562

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • 2560 - 2562

  กรรมการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด


จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี