นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง


อายุ: 58 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 1 พฤษภาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • Master of Business Administration (Business Administration), Queen's University ประเทศแคนาดา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 291/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง
 • กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง
 • ประธานกรรมการ บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
 • 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ช่วยปฏิบัติงาน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • 1 มกราคม 2563 - 15 มีนาคม 2564

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • 1 มกราคม 2563 - 15 มีนาคม 2564

  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด

 • 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2562

  Head of Procurement บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560

  Vice President, Supply Chain Global Solution บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด


จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี