GGC สวัสดีปีใหม่ 2565 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD

18 มกราคม 2565

(18 มกราคม 2565) นางสาวปานรดา วงศ์สุวรรณ รักษาการผู้จัดการส่วนหน่วยงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ผู้แทนจากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรสมาชิก TBCSD เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 และมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ CHOB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ GGC เพื่อใช้ในโครงการ Green Health Project ในการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

พร้อมกันนี้ ได้หารือประเด็นแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานระหว่าง GGC และ TBCSD ในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกร่วมกัน อันเป็นการตอบสนองต่อข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact - UNGC) และไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)